News »

Antoky ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ny tanora

Fifaliana ho an’ny FTA ny miara-miasa amin’ny tanora mikendry ny ho tonga mpamboly matianina. Ny FTA dia resy lahatra fa tena zava-dehibe ny fanoanana ny tanora manam-pikasana ny hitrandraka ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.

photo_group

Ny tanoran’ny MFR (Maison des Familles Rurales) nandalo tao aminy FTA.

training_nutrition

Ny tanora mianatra ny mikasika ny sakafo ara-pahasalamana miaraka amin’ny manana
traik’efa manokana ny momba izany ao amin’ny FTA
.

field_training

Ny fiaraha-miasa dia zava-dehibe tokoa eo amin’ny Fampandrosoana.
Eto dia hita ireo tanora avy ao amin’ny MFR mitsidika toeram-pambolena manodidina ny FTA.
Misy tokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny FTA, MFR sy ireo mpamboly manodidina (Fokontany).